Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 02/12/21
Termat e Referencës Ekspert i lartë në menaxhim  me shume »

» 08/09/21
Trajnimet profesionale, një mundësi në krijimin e qëndrueshmërisë dhe përmirësimit të jetesës për viktimat e trafikimit  me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Laboratori

                                                                                                                             Lista e analizave te tokes qe kryhen ne laborator.


 • Marrja e kampionit per analize
 • Tharja dhe bluarja e kampionit.
 • Tekstura sipas metodes Bouyoucos dhe me metoden Pipetes.
 • Percaktimi i tipit te tokes sipas trekendeshit USDA (argjile,lym,rere).
 • pH ujor.
 • Konduktiviteti elektrik.
 • Karbonatet me kalcimeter (De-Astis) dhe (Pizarelli).
 • Kalciumi Aktiv me metoden Droineau.
 • Masa Organike dhe karboni Organik me metoden Walkey - Black.
 • Azoti Total (N) sipas metodes Kjeldahl dhe llogaritja e raportit C/N.
 • Fosfori (P) i asimilueshem me metoden Olsen.
 • Kapaciteti i Kembimit Kationik (KKK) me BaCl2.
 • Kaliumi (K) i shkembyeshem me BaCl2.
 • Natriumi (Na) i shkembyeshme me BaCl2.
 • Kalciumi (Ca) i shkembyeshem me BaCl2.
 • Magnezi (Mg) i shkembyeshme me BaCl2 dhe llogaritja e raportit Mg/K.
 • Hekuri (Fe) i asimilueshme me Lindsay - Norwell.
 • Magnezi (Mn) i asimilueshme me Lindsay - Norwell.
 • Bakri ( Cu) i asimilueshem me Lindy - Norwell.
 • Zinku ( Zn) i asimilueshme me Lindsay - Norwell.
 • Bori (B) me Azometine.

» Materiale te tjera
.:: Tjeter Vizion laboratori.pdf

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR