Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 02/12/21
Termat e Referencës Ekspert i lartë në menaxhim  me shume »

» 08/09/21
Trajnimet profesionale, një mundësi në krijimin e qëndrueshmërisë dhe përmirësimit të jetesës për viktimat e trafikimit  me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Titulli i projektit: Dizenjimi i planit te veprimit te perfshirjes sociale te bashkise Elbasan 2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulli i projektit: Dizenjimi i planit te veprimit te perfshirjes sociale te bashkise Elbasan 2016-2020

Periudha e projektit: Maj - Nentor 2016

Projekt i mbeshtetur financiarisht nga UNDP dhe realizuar ne bashkepunim me Bashkine e Elbasanit.

Ne koherence me planin e masave dhe veprimet e ndermarra nga qeveria shqiptare per perfshirjen sociale  e cila u realizua me hartimin e Dokumentit Politik për Përfshirjen Sociale (DPPS 2016-2020), Bashkia Elbasan synon qe nepermjet strategjise lokale te perfshirjes sociale te  garantoje një sistem për monitorimin dhe matjen e përfshirjes sociale në fushat e politikave, si ulja e varfërisë dhe mbrojtja sociale, punësimi dhe aftësitë, arsimimi dhe trajnimi, shëndetësia, nevojat bazë, pjesëmarrja dhe të drejtat e njeriut.

Plani i veprimit te Perfshirjes sociale do te sherbeje : per analizimin e situates social – Ekonomike te grupeve shoqerore me te ekspozuara ndaj Varferise dhe perjashtimit social, Evidentimin e nevojave te pushtetit vendor dhe ato te grupeve te perjashtuara si dhe hapat e ndjekura nga bashkia Elbasan  per zbatimin e perfshirjes sociale te grupimeve te perjashtuara .

Ne realizimin e procesit te vleresimit te situates aktuale te perfshirjes sociale ne bashkine Elbasan dhe hartimit te dokumentit strategjik u perfshine institucionet publike vendore; organizata te shoqerise civile dhe target grupet ne nevoje. Respektivisht si me poshte vijon:

 

 

·         Drejtoria e Pergjitheshme e Politikave Strategjike, Sociale, Sherbimeve Komunitare dhe Inovacionit.

 

·         Drejtoret e drejtorive te sektorit te sherbimit social te bashkise Elbasan dhe DSHSR 

·         ZV/Kryetarin e bashkise Elbasan, pergjegjes per problemet e strehimit ne bashki

·         Qendra sociale Balashe

·         Qendra komunitare Rome

·         18 administratoret e NJA te Bashkise Elbasan

·         Drejtoria e sektorit te strehimit Elbasan

·         Drejtoria e Entit te banesave Elbasan

·         Drejtoria e Emergjencave ne prefekturen e Elbasanit

·         Drejtoria e Policise qarku Elbasan

·         Kancelari i gjykates se rrethit Elbasan

·         Drejtoria e Sherbimit te proves Elbasan

·         Drejtoria e zyres se punes Elbasan

·         Qendra e formimit profesional

·         Nenpunesit e drejtorise se sherbimit shendetsor paresor

·         Kryeinspektori  DAR

·         Perfaqesues te zyres se gjendjes civile

·         Komisioneri i larte per diskriminimin

·         Ministria e Drejtesise

 

Bashkia Elbasan dhe te gjithe perfaqesuesit e institucioneve te lartepermendura kontribuan ne plotesimin tabelave te treguesve statistikore me te dhena statistikore per V.2012-2016. Gjithashtu ata kontribuan me raporte analizuese dhe vleresuese per cdo sektor te perfshire ne strategji.

Ne procesin e hartimit te dokumentit strategjik nje rol te rendesishem luajti dhe perfshirja e organizatave te shoqerise civile, te cilat jane teper aktive ne territorin e bashkise dhe mbulojne nje pjese te konsiderueshme te sherbimeve sociale per grupet ne nevoje si ne zonat rurale dhe ato urbane si me poshte vijon:

·         Organizata Nderkombetare World Vizion

·         Forumi i gruas Elbasan

·         Shoqata e te rinjve Egjyptiane & rome

·         Shoqata Tjeter Vizion

·         NPF ( Ndihme per femijet) Elbasan

·         MEDPAK

·         Shoqata Shqiptare e personave te paafte (dega Elbasan)

·         Shoqata e Egjyptianeve

·         Forumi zeri 16+

 

Keto organizata u bene pjese e takimeve te organizuara me pjesmarrjen e grupimeve qe ato mbulojne por edhe e perceptimeve, gjykimeve dhe rekomandimeve te tyre per hapat qe jane ndjekur ne lidhje me procesin e perfshirjes sociale dhe atyre qe duhet te ndiqen ne te ardhmen. 

Fig 1:Takim me komunitetin Rome

Fig:2 Takim me perfaqesues te komunitetit te AK

 

Fig 3: Takim me te rinj egjyptiane & Rome

Fig 4: Takim me gra dhe vajza te zonave rurale

 

Fig 5: takim me te rinj ne veshtiresi social- ekonomike  

 

Fig 6: Prezantimi i PFS 2016-2020 me aktoret lokale    

    

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR